ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
          ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
          ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨᠭᠭᠤᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ 
                                      ᠬᠠᠮᠤᠵᠠᠪ
      ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠪᠤᠷ
     ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ‍᠊ᠳᠦᠢᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ᠃  ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ᠂  100 ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ 20-36 ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠮᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠠᠷᠭᠦᠯᠠᠩ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠭᠡᠢ᠂  ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1/3 ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠭᠡ  ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ᠂  ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠳᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢᠬ᠂  ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤᠷᠭᠡᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠦᠳᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
     ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠭᠦᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠳᠠ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠠᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃  ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠳᠠᠢ  ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠢᠯᠠ᠃  ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃
     ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ
     ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ᠂  ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢᠢᠭᠦᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂  ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠩᠨᠠᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ᠂  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠬ᠂  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
    ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠦᠨᠠᠯᠠᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠢᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠳᠭᠡᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
    ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠳᠭᠡᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂  ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠂ ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠤᠳ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠦᠳ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠶᠠᠭᠡ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠭᠦᠷᠳᠠᠭᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠬᠪᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠤᠢᠢᠪᠠᠷ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠲᠠᠢᠢᠮᠦ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠲᠠᠰᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠠᠭᠦ᠂  ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠦᠮ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠦ ᠨᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠦ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢᠢᠯᠠ ᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠯᠤᠭᠡ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 
    ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂  ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
    ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠮᠠᠳᠠᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠦᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ᠂  ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂  ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠨ᠋ᠸᠷᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂  ᠺᠤᠮᠫᠢᠤᠢᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂  ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ᠃ 
    ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ᠂  ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂  ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂  ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂  ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠃  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠᠴᠤ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠠᠭᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤ᠂  ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠳᠤᠷᠭᠡᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠤᠪᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂  ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠪ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
    ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠯᠠ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
    ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠤᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠵᠢᠠᠷ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠤᠤ᠂ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠦᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠭᠡᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠤᠷᠤᠬᠤ᠂  ᠴᠤᠯᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤ 《ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠭᠡᠯᠠ》 ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠠ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠭᠡᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠠ ᠵᠢ ᠴᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ  ᠶᠠᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃  ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢ ᠭᠡᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
    (《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ》 ᠦᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠪᠡ᠃)