ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 5 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 2 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 5
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1-1
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1-2
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3-4
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1-1
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1-2
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 2-1
 
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 2-2
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 2-3
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 4-4
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ 5 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ )
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ (ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ) ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ (ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ) ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ (ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ)  ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 5 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 5
ᠬᠢᠮᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 2
ᠬᠢᠮᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3
ᠬᠢᠮᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 5
ᠬᠢᠮᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 6
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 4
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 4