ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
     ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ        ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ      ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ
     ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ       ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ     ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ
     ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ      ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ     ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ
     ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ      ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ   
   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ
ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
   
 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ      ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
     ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ    
     ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ                ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌