ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠡᠳ᠋᠎  ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠡᠳ᠋᠎  ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠡᠳ᠋᠎  ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠲᠤᠢᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠹᠦᠩᠺᠼ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠭᠧᠤᠯᠦᠭᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠳᠠᠰᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠣᠱᠤᠩ ᠱᠣᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠪᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠰᠣᠶᠣᠯᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠰᠦ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠪᠣᠢᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ- ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯ • ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ
ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ
ᠯᠢᠭ᠌ᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠳ