ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3 (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 4(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3
ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 4
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3-1
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 3-2
ᠹᠢᠽᠢᠺ 1(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠹᠢᠽᠢᠺ 2(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ1(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ2(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ3(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ4(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌1(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌2(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌3(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌4(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 4
ᠬᠢᠮᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ 1
ᠬᠢᠮᠢ 1(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠢᠮᠢ 2(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2