ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ (ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠵᠢᠭ᠌ᠳᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ
   ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ
   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ
   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ
   ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ (ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ)3-1
   ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ
   ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠵᠢᠭ᠌ᠳᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ (ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ)3-2
   ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ
   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ
   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ