ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 1(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
     ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠯ 
     
ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ
     
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ
     
ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ
     
ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 2(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
     ᠤᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
    ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠨᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷ ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ
     ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠺᠢᠤ᠋
     ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯ
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ
     ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠣᠵᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ
     ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠢ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 3(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
        ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ
      ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠪᠡ
      ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ
      ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ
      ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ
     ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ
     ᠳᠠᠭᠠᠳᠭᠠᠯ

ᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 4(ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ)
    ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ
     
ᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠠᠤᠭᠠᠯ
     
ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ
     
ᠤᠱᠸᠢᠰᠢᠮ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠮᠡᠷ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
     
ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ
    
ᠦᠶᠡᠷ
     
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠤ᠎ᠠ