ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯ(ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ)
 ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ( ᠬᠠᠮᠤᠵᠠᠪ)
 ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠭᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢ  ( ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨᠢᠷᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ)
 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ  ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ( ᠦᠯᠵᠠᠢᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ)
 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠰᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ( ᠠᠮᠤᠷᠬᠡᠰᠢᠭ᠌)
 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠭ᠌ᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ( ᠸᠠᠩ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ)
 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ (ᠤᠷᠠᠨᠰᠣᠶᠣᠯ)
 ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠠ( ᠪᠠ᠊‍·ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ)